fbpx

MagNet Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Üzletszabályzata

Érvényes 2021.02.18-tól

 

Általános rendelkezések

 1. Definíciók

az Üzletszabályzat alkalmazásában:

Adatszolgáltatás kötelezettség: Ügyfél vállalja, hogy a Faktorszerződés hatálya alatt éves beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés) elkészülte után 30 naptári napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 10-ig a Faktor részére megküldi.

Alapinformáció: A Faktor havi rendszerességű kimutatása a Faktorszerződéssel kapcsolatos követelésállományról és pénzmozgásokról.

Általános bankári biztosítékok: komfortlevél, negatív pledge, pari passu, cross default együttesen.

Banki Munkanap: az a nap, amelyen a Faktor az ügyfelek részére nyitva áll és szolgáltatásokat nyújt.

Biztosíték: Az Ügyfél vagy valamely harmadik személy (biztosítékot nyújtó) által az Ügyfél Faktorszerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott.

Biztosító: Faktor szerződött hitel- vagy követelésbiztosítási szolgáltatást nyújtó Biztosító partnere vagy Ügyfél saját hitel- vagy követelésbiztosítási szolgáltatást nyújtó biztosítója, melyet Faktor elfogadott.

BUBOR: a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb, azaz a BUBOR Szabályzatnak megfelelően, minden Kamatperiódusra, illetve kamatozó időszakra nézve azt az éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet az adott Kamatperiódust vagy kamatozó időszak időtartamával megegyező vagy az ahhoz legközelebb eső futamidőre elhelyezett forint betétekre a Magyar Nemzeti Bank honlapján “Hivatalos BUBOR fixingek” menüpontban két nappal az adott Kamatperiódust megelőzően az adott periódusra vonatkozó kamatláb meghatározásának napján jegyeznek. Megszűnése vagy időleges szünetelése esetén az ügyleti kamatláb mértékének tekintetében a Faktor egyoldalú közlése irányadó. Amennyiben a BUBOR nullánál kisebb értéket vesz fel, a kamatbázis mértéke 0,00%.

Cross default: A Faktorszerződés vonatkozásában a Faktor általi azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősül, ha bármely egyéb szerződés alapján, amely az Ügyfélre vagy annak többségi tulajdonában lévő más gazdálkodó szervezetre vagy a Faktorszerződéshez biztosítékot nyújtó harmadik személyre fizetési kötelezettségvállalást tartalmaz, és ezen kötelezettségét az Ügyfél vagy a kötelezettséget vállaló személy megszegi, vagy annak teljesítésével késedelembe esik; vagy az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy olyan szerződésszegést követ el, amely a Faktorszerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó biztosítékok érvényesíthetőségét a Faktor megítélése szerint veszélyezteti.

Előleg: egy Követeléssel kapcsolatban jelenti a Faktor által az adott Követelés ellenértékének előfinanszírozása céljából nyújtott előleget.

Engedményezési Értesítő: a Faktorszerződés melléklete, melyben az Ügyfél értesíti a Vevőt, hogy a Faktorral szerződést kötött, melyből fakadóan a pénzügyileg még nem teljesített, illetőleg a jövőben keletkező követelések kizárólagos jogosultja a Faktor lesz.

EURIBOR: minden Kamatperiódusra, illetve kamatozó időszakra nézve azt az éves százalékban kifejezett kamatlábat jelenti, amelyet az adott Kamatperiódus vagy kamatozó időszak időtartamával megegyező vagy az ahhoz legközelebb eső futamidőre elhelyezett euró betétekre a https://www.emmi-benchmarks.eu/oldalán két nappal az adott Kamatperiódust megelőzően budapesti idő szerint az adott periódusra vonatkozó kamatláb meghatározásának napján de. 11.00 órakor jegyeznek. Amennyiben az EURIBOR nullánál kisebb értéket vesz fel, a kamatbázis mértéke 0,00%

Faktor: a Magyar Nemzeti Bank, H-EN-I383/2017. sz. alapítási és tevékenységi engedélye alapján a Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság által Cg. 01-10-049352 sz. alatt bejegyzett pénzügyi vállalkozás.

Faktorálás: a Faktor által az Üzletszabályzat által meghatározott szerződések keretei között végzett pénzügyi szolgáltatások összessége.

Faktorszerződés: a Faktor és az Ügyfél között létrejött pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó keretszerződés.

Felhatalmazó Levél/Inkasszó: olyan, az Ügyfél által a Faktorszerződés mellékletében meghatározott formában megtett, és számlavezetője által visszaigazolt nyilatkozat, amellyel az Ügyfél feljogosítja a Faktort, hogy követelését az adott ügylet tekintetében azonnali beszedési megbízás útján érvényesítse, és amelyben felhatalmazza számlavezetőjét, hogy az ilyen azonnali beszedési megbízásokat teljesítse.

Fix Kamat: a Faktorszerződés 1. sz. mellékletében – a Felek ilyen megállapodása esetén ­­- meghatározott mértékű állandó kamat.

Fizetési határidő: Ügyfél által megadott, a Faktorszerződés 1. sz. mellékletében egyes Vevőkre megadott, a Vevő tényleges fizetési határideje.

Kamat: a Kamatbázis és a Kamatfelár összege %/évben megadva vagy a Fix Kamat.

Kamatbázis: 1 havi BUBOR/év vagy 3 havi BUBOR/év vagy 1 havi EURIBOR/év vagy 3 havi EURIBOR/év, vagy 1 havi USD LIBOR/év vagy 3 havi USD LIBOR/év, a legközelebbi 1/8 százalékra felfelé kerekítve

Kamatfelár: a Faktor által – elsősorban az Ügyfél kockázata alapján – saját hatáskörében meghatározott, éves százalékban kifejezett érték, mely a kamatbázissal együttesen alkotja az Ügyfél által fizetendő Kamatot.

Kamatperiódus: az az időtartam, amely alatt a Kamat mértéke – az egyoldalú módosítást kivéve – változatlan, és amelynek első napján a Kamatbázis az akkor irányadó mértékéhez igazodva megváltozik, illetve amelynek utolsó napját követő napon új kamatperiódus kezdődik. Az első Kamatperiódus első napja a Faktorszerződés alapján teljesített első megelőlegezés hónapjának első Banki Munkanapja, utolsó napja az adott naptári hónapot követő hónap első Banki Munkanapját megelőző nap. Az ezt követő Kamatperiódusok első napja az előző Kamatperiódus utolsó napját követő első Banki Munkanap, utolsó napja az adott naptári hónapot követő hónap első Banki Munkanapját megelőző nap.

Komfortlevél: az Ügyfélnek a Faktorszerződés alapján fennálló tartozásaival kapcsolatban, az Ügyfél tulajdonosa által a Faktor felé tett nyilatkozat, melyben a tulajdonos arra vállal kötelezettséget, hogy a tulajdonában álló cég a Faktorszerződés hatálya alatt mindig olyan helyzetben lesz, hogy fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja, illetve, hogy nem hoz olyan döntéseket, melyek ezen kötelezettségei teljesítését negatívan befolyásolnák. A Komfortlevél formáját és tartalmát a Faktor jogosult meghatározni.

Koncentráció: jelenti – a Felek ilyen megállapodása esetén ­­– a Faktorszerződés 1. sz. mellékletében egyes Vevők csoportjára megadott, a finanszírozás megoszlását meghatározó koncentrációs arány százalékos mértékét.

Kondíciós Lista: a Faktor által az ügyfélforgalom számára nyitva álló [1062 Budapest, Andrássy út 98.] helyiségében kifüggesztett, valamint a www.magnetfaktor.hu internetes oldalon közzétett, és jelen Üzletszabályzat mellékletét képező tájékoztatója (Kondíciós Lista, amely tartalmazza a Faktor által nyújtott egyes szolgáltatások költségét, díjait és egyéb feltételeit, és amelyet a Faktor jogosult egyoldalúan megváltoztatni).

Kiszervezés: ha a Faktor a pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, vagy jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel köt megbízást.

Követelés: az Ügyfélnek valamely harmadik személy felé fennálló (i) áruszállításból, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő és halasztott fizetéssel teljesítendő számlában foglalt, illetve (ii) szerződésen, vagy jogszabályon alapuló és jövőben esedékessé váló, vagy teljesítésre kerülő minden átruházható pénzfizetésre szóló követelését jelenti, amelyre tekintettel a Faktor faktorálást végez.

Közlés: jelent minden, a Faktor és az Ügyfél közötti kommunikációt, beleértve különösen, de nem kizárólag a szerződéseket, utasításokat, okmányokat, értesítéseket, ajánlatokat, visszaigazolásokat, bejelentéseket és üzeneteket.

Lényeges Hátrányos Változás (material adverse change): Az Ügyfél 3 Banki Munkanapon belül köteles értesíteni a Faktort, ha gazdálkodásában, gazdasági helyzetében a kötelezettségei teljesítését befolyásoló negatív változás következik be, illetve amennyiben máshol fennálló bármely fizetési kötelezettségének, különösen köztartozásainak, határidőben nem tett eleget. Ugyanezen értesítési kötelezettség terheli az Ügyfelet abban az esetben is, ha tudomására jut, hogy a fenti események a Faktorszerződéshez biztosítékot nyújtó harmadik személy vonatkozásában merülnek fel.

Negatív pledge (negatív biztosítási záradék): olyan nyilatkozat, amelyben az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az általa eddig felvett illetve a jövőben felvételre kerülő hitelek biztosítékai nem nyújtanak kedvezőbb pénzügyi vagy jogi helyzetet más hitelezőknek, mint amilyet az Ügyfél a Faktorszerződésben a Faktor számára biztosít. A Faktor ilyen kötelezettségvállalásához írásban járulhat hozzá.

Pari passu (egyenrangúsági záradék): az Ügyfél azon nyilatkozata, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Faktorszerződés futamideje alatt harmadik személlyel kötött szerződésében a Faktorszerződést biztosító fedezeteknél kedvezőbb biztosítékot nyújt, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Faktor számára is egyidejűleg írásban felajánlja.

Pénzszámla kivonat/Faktor forgalmi kivonat: az Ügyfél Faktor által kezelt pénzeszközeit nyilvántartó számla, amelyen a jelen Faktorszerződés teljesítésével kapcsolatos terhelések és jóváírások történnek.

Párosítás napja: Az a nap, amikor a vevők fizetését egy nyitott számlához kapcsolja a Faktor. 

Pénzszámla egyenleg: faktoring műveletekkel kapcsolatos terhelések és jóváírások egyenlege.

Szállítói Limit: A maximális finanszírozási keretösszeg, amelyet a Faktor az Ügyfél részére rendelkezésre tart.

Türelmi Idő: az egyes Követelések esedékessé válását követő azon, Faktor által meghatározott időszak, amelynek leteltét követően a Követelés bizonytalan státusúvá válik.

USD LIBOR: (USD London Interbank Offered Rate): minden Kamatperiódusra, illetve kamatozó időszakra nézve azt az éves százalékban kifejezett kamatlábat jelenti, amelyet az adott Kamatperiódus vagy kamatozó időszak időtartamával megegyező vagy az ahhoz legközelebb eső futamidőre elhelyezett USD betétekre a www.global-rates.com oldalán két nappal az adott Kamatperiódust megelőzően budapesti idő szerint az adott periódusra vonatkozó kamatláb meghatározásának napján de. 11.00 órakor jegyeznek. Amennyiben az USD LIBOR nullánál kisebb értéket vesz fel, a kamatbázis értéke 0,00%.

Ügyfél: az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, akinek a Faktor pénzügyi szolgáltatást nyújt.

Üzletszabályzat: a Faktor által alkalmazott szabályrendszer, amely meghatározza a Faktor és az Ügyfelek közötti jogviszony alapvető szabályait, és amelynek rendelkezéseit alkalmazni kell a Faktor és valamennyi Ügyfele közötti minden olyan jogviszonyban, melynek során a Faktor valamely pénzügyi szolgáltatást nyújt az Ügyfelek részére, és / vagy az Ügyfelek valamely pénzügyi szolgáltatást vesznek igénybe a Faktortól. A Faktor és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyes ügylettípusokra vonatkozó szerződések állapítják meg. Az Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről jogszabály vagy a Faktorszerződés kifejezetten nem rendelkezik.

Vételár: Az Ügyfél által átruházott egyes Követelések bruttó összegének 100%-át jelenti, csökkentve a levonásokkal, scontókkal és egyéb engedményekkel, amely összeg egyben jelenti a Követelés megvásárlásának ellenértékét is, amelyet a Faktor fizet az Ügyfélnek.

Vevő: a Faktor által az Ügyféltől megvásárolt Követelés kötelezettje.

Vevőlimit: adott Vevővel szemben, a Faktor által megelőlegezhető követelésállomány maximuma.

 

 1. Az Üzletszabályzat hatálya és módosítása

2.1       Az Üzletszabályzat hatálya kiterjed a Faktor és az Ügyfél közötti mindennemű olyan üzleti kapcsolatra, amely a Faktor pénzügyi szolgáltató tevékenységéből fakad.

2.2       A Faktor és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyes ügylettípusokra vonatkozó keret- vagy egyedi szerződések állapítják meg. Az Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott esetre vonatkozóan jogszabály vagy külön szerződés kifejezetten nem rendelkezik.

2.3       Az Üzletszabályzat a Faktor és az Ügyfél között létrejött valamennyi Faktorszerződés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek minősül, amelyet a Faktor az első Faktorszerződés megkötése alkalmával átad Ügyfél részére. Az Üzletszabályzat egyben a Biztosítéknyújtó és a Faktor jogviszonyát is szabályozza, ennek megfelelően az Üzletszabályzat egy példánya a Biztosítéknyújtó részére is átadásra kerül. Ezen túlmenően a Faktor a mindenkor hatályos Üzletszabályzatot – amely nyilvános, bárki részére hozzáférhető és megismerhető – az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében is elhelyezi.

2.4       A Faktor az Üzletszabályzatról, annak változásáról legalább 15 naptári nappal korábban értesíti az Ügyfelet, oly módon, hogy azt a hivatalos helyiségében kifüggeszti. A Faktor amennyiben indokoltnak tartja, előzetesen levélben is értesítheti az Ügyfelet az Üzletszabályzat megváltozásáról.

2.5       A jelen Üzletszabályzat kamatot, díjat, vagy egyéb feltételeket érintő – az Ügyfél számára kedvezőtlen – módosítását a Faktor a módosítás hatálybalépését 15 nappal megelőzően hirdetményben teszi közzé, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az Ügyfél számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon elektronikusan is elérhetővé teszi. A hirdetményben történő tájékoztatás során a Faktor biztosítja, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik, valamint az Ügyfelet tájékoztatja a módosítás okáról. A Faktor az Üzletszabályzat fentiek szerinti módosítása elfogadásának tekinti, ha arra az Ügyfél a kifüggesztéstől számított 15 naptári napon belül írásban nem tesz észrevételt. Ha az Ügyfél az érvényben lévő szerződés részét képező Üzletszabályzatot nem fogadja el, azt a felek a Faktorszerződés felmondásának tekintik.

2.6       A Faktor a szerződési feltételek, ideértve a szolgáltatások ellenértékének – az Ügyfél számára kedvezőtlen – módosítására akkor jogosult, ha azt (a) a jogi- és szabályozói környezet (tevékenységre és működési feltételekre vonatkozó jogszabályváltozás, közterhek változása), (b) forrásköltségek, forrásszerzési lehetőségek kedvezőtlen változása (jegybanki, refinanszírozási kamatlábak emelkedése, pénz- és devizapiaci változások), (c) a Faktor működési költségeit kedvezőtlenül befolyásoló változások (fogyasztói árindex emelkedése, közüzemi-, távközlési-, postai-, tranzakciós szolgáltatások költségeinek emelkedése) indokolttá teszi, valamint (d) olyan egyéb körülmények következnek be, amelyek kihatással lehetnek az egyes szolgáltatások kamat- és díjtételeire, a Faktor kockázatvállalásának feltételeire.

 

A Faktor üzleti kapcsolatainak általános szabályai

 1. Együttműködési kötelezettség, tájékoztatás, változás a felek személyében

3.1       A Faktor és az Ügyfél a polgári jogi alapelveknek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük levő kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az egymáshoz intézett kérdésekre – ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik – haladéktalanul válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják a figyelmet az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státusukat, az Ügyfél vagyoni helyzetét érintő minden egyéb, a Faktorszerződés teljesítése szempontjából lényeges változásról (pl. felszámolás, végrehajtás elindítása egyéb bírósági kötelezés). Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

3.2       Az Ügyfél köteles 30 naptári napon belül írásban értesíteni a Faktort, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Faktortól várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

3.3       A Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Kivételes esetben a Faktor ezt a határidőt legfeljebb 8 naptári napra rövidítheti, ha erre az értesítésben külön felhívta az Ügyfél figyelmét.

3.4       Az Ügyfél a Faktorral szerződéses viszonyának hatálya, illetve bármely tartozásának fennállása alatt köteles  haladéktalanul tájékoztatni a Faktort az átalakulási, kiválási, szétválási, egyesülési és beolvadási szándékáról, vagyonának tervezett megosztásáról, átalakulásáról, kiválásáról, szétválásáról, egyesüléséről, beolvadásáról, valamint arról, ha csőd, végelszámolási vagy felszámolási eljárást szándékozik kezdeményezni maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak, vagy bármilyen módon tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben.

 1. Képviselet

4.1       Üzleti kapcsolata biztonsága érdekében a Faktor köteles meggyőződni az Ügyfél képviseletében eljáró személy(ek) képviseleti jogosultságáról, üzleti tárgyalások folytatása vagy megbízások teljesítése előtt kérheti a képviseleti jog megfelelő igazolását. A képviseleti jogosultság bejelentésénél összeghatárra vonatkozó korlátozás csak a Faktor írásos nyilatkozatával történhet. Az Ügyfél képviselője csak olyan személy lehet, akinek a képviseleti jogát cégbíróságnál is bejelentették és ezt az aktuális cégkivonattal igazolni tudja, illetve ilyen személy által közvetlenül meghatalmazott alkalmazott.

4.2       Az Ügyfélnek írásban kell bejelentenie a képviseleti joggal rendelkezők személyében beálló változásokat és a képviseleti joggal felruházott személy(ek) hiteles aláírás mintáját. A Faktor az Ügyfél, illetve saját érdekeinek védelme érdekében megkívánhatja a képviselőnek adott meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba, illetve indokolt esetben közokiratba foglalását.

4.3       A Faktor jogosult a hozzá bejelentett képviselőket és az ő aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg. Ha az Ügyfél rendelkezésén az aláírásra jogosulatlan, vagy a bejelentett mintától eltérően aláíró személy aláírása van, a Faktor a rendelkezést – az ok megjelölésével – visszaküldi a benyújtónak.

4.4       Felszámolás vagy végelszámolás Faktornál történő bejelentése esetén a bíróság végzésének a Cégközlönyben történt közzétételét kell igazolni, valamint be kell nyújtani a felszámolást (végelszámolást) végző személy (szervezet vezetőjének) aláírási címpéldányát.

4.5       Az Ügyfél a Faktor képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére a Faktor cégjegyzésre jogosult képviselője (vezető tisztségviselője) az Ügyfélnek ilyenként bemutat.

4.6       Az Ügyfél írásbeli kérésére a Faktor vezérigazgatója a Faktor képviselőjének képviseleti jogosultságát megvizsgálja és erről – a megvizsgált okiraton lévő aláírás záradékolásával – igazolást ad.

 1. Írásbeliség

5.1       Mind a Faktor, mind az Ügyfél az egymásnak szóló Közléseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A Faktor jogosult az Ügyfél rendelkezését annak végrehajtása előtt, az Ügyfél költségére megerősíttetni.

5.2       Írásbelinek minősül az egymásnak levélben, faxon vagy e-mail-en küldött Közlés. A nem írásbeli Közléseket egyidejűleg írásban meg kell erősíteni, azok az írásbeli megerősítéssel válnak hatályossá. A levélben, faxon vagy e-mail-en érkezett és teljesített Közléseket minden esetben az Ügyféltől származónak kell tekinteni. A nem írásos formában kapott Közlés visszaigazolása esetén a másik fél haladéktalanul köteles jelezni a nem írásbeli Közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti esetleges eltérést.

5.3       Az Ügyfél felel minden olyan kárért, amely a telefon-, távíró-, telefax- vagy telexkapcsolat továbbá számítógép-hálózaton történő kommunikáció során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredménye, kivéve, ha a kár a Faktor hibájából ered.

5.4       A Faktor fenntartja magának azt a jogot, hogy biztonsági okokból a telefon, távíró, telefax, telex vagy e-mail útján beérkezett megbízást a saját belátása szerint visszautasítsa és ezzel kapcsolatban a Faktor felelősségét kizárja. A visszautasításról az Üzletfelet haladéktalanul értesíteni kell.

5.5       Az Ügyfél a Faktorral szerződéses viszonyának hatálya, illetve bármely tartozásának fennállása alatt ugyancsak köteles haladéktalanul tájékoztatni a Faktort az Ügyfél által Gazdasági Társaságok létrehozásáról és arról, hogy milyen érdekeltségei vannak, illetve milyen érdekeltségeket létesít más gazdasági Társaságokban; vagyona minden irányú változásáról, beleértve a törzstőke vagy az alaptőke leszállítását vagy felemelését, arról, hogy tartozásai tartósan meghaladják követeléseit; a vezetésében bekövetkezett változásról; saját üzletrész megszerzéséről, valamint arról az esetről, ha a gazdasági Társaság vagyonának egy részét másik Társaságba viszi be; továbbá köteles a faktorálással érintett gazdasági eseményekkel kapcsolatos dokumentációt, különösen a szállítási, szolgáltatási, vállalkozási szerződéseket és azok módosításait a Faktor részére átadni.

5.6       A Faktor jogosult Ügyfeleitől a velük kötött szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtása, az Ügyfél kötelezettségeinek ellenőrzése, a Faktor vállalásainak teljesítése érdekében az Ügyfél személyi, betét, hitel és kockázati adataira vonatkozó tájékoztatást, és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat kérni. Ilyen dokumentumok különösen: az év végi mérleg, a konszolidált mérleg, az üzleti beszámolók.

5.7       A szolgáltatott dokumentumoknak az Ügyfél által hitelesített másolatoknak, illetve a Faktor kérése esetén eredetinek, vagy közjegyző által hitelesített másolatoknak kell lenniük. Az Ügyfél saját ügykörében általa készített okiratokról készült másolatokat, illetve eredeti okiratokról általa készített másolatokat jogosult hitelesíteni. A Faktor vagy megbízottja a helyszínen jogosult betekinteni az üzleti könyvekbe és más nyilvántartásokba.

 1. Kézbesítés

6.1       A Faktor az Ügyfélnek szóló írásbeli Közléseket az Ügyfél által a Faktorszerződésben megjelölt címre küldi. Ilyen cím hiányában a Faktor az Ügyfél általa ismert címére küldi az írásbeli Közléseket. Az Ügyfél által közölt hibás adatok miatti téves kézbesítésből adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és azonnal esedékessé válnak. Amennyiben a Faktornak egyáltalán nem áll rendelkezésére cím, vagy a kézbesítés bármely okból eredménytelen, az értesítés elmaradásából származó károkért a Faktor nem felel.

6.2       A Faktor az Ügyfélnek szóló általános Közléseket e-mailben, telefaxon vagy rendes postai küldeményként juttatja el. Az ezen iratokat kézbesítettnek/átadottnak kell tekinteni:

(a)       e-mail esetében, a Faktor által az Ügyfél e-mail címére történő sikeres továbbítást jelző elektronikus visszaigazoló jelentésen megjelenő időpontban;

(b)       telefax esetében, a Faktor által az Ügyfél telefaxszámára történő sikeres továbbítást jelző visszaigazoló jelentésen megjelenő időpontban;

(c)        rendes postai küldemény esetében, elegendő az elküldés igazolására, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya a Faktor birtokában van, vagy ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék (postakönyv), vagy feladóvevény igazolja. A postai küldemények kézbesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározott szokásos postai idő elteltével a Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. A Faktor jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a Közlésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Kivételes esetben a Faktor ezt a határidőt legfeljebb 8 naptári napra rövidítheti, ha erre az értesítésben külön felhívta az Ügyfél figyelmét.

6.3       Az előzőekben meghatározott szabályok nem vonatkoznak a felek számára jogot, kötelezettséget keletkeztető, törlő, ezek mértékét megváltoztató dokumentumokra. Azokat a Közléseket, melyek kézbesítésének tényéhez jogkövetkezmény fűződik, tértivevényes ajánlott postai küldemény útján kell kézbesíteni. Az ilyen Közlést érvényesen tettnek és kézbesítettnek kell tekinteni a tértivevény aláírásakor; amennyiben az aláírás nem történik meg, a második kézbesítési kísérletet követő második (2.) munkanapon.

6.4       A Faktor részére szóló írásos Közléseket a Faktor 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz. alatti székhelyére kell küldeni. Esetenként a Faktor az Ügyfél kérésére igazolást ad a Közlés átvételéről. Az átvétel igazolásának minősül, ha a Közlés másolatát a Faktor bélyegzőlenyomatával, aláírásával és dátummal látja el.

6.5       A Faktor nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek.

6.6       A Faktor váltót, csekket, egyéb értékpapírt és egyéb értéket – az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában – ajánlottan, tértivevénnyel továbbítja. A továbbítás az Ügyfél költségére és kockázatára történik.

 1. Adatvédelem, adatkezelés

7.1       A Faktor az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet –„GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), és a Hpt. rendelkezései szerint az Ügyfélnek a Faktorhoz intézett Közléseken feltüntetett, továbbá minden egyéb, a Faktorszerződés megkötése és teljesítése során birtokába kerülő személyes adatát nyilvántartja, kezeli, feldolgozza, kockázatelemzési- és mérséklési célokra, továbbá az Ügyféllel történő elszámolás, és a Faktorszerződésben a Felek részéről felmerülő kötelezettségek és jogosultságok igazolása és teljesítése céljából.

7.2       A Faktor az üzleti titokként kezelendő adatokba csak jogszabályban meghatározott esetekben, és az Ügyfél felhatalmazása alapján enged betekintést. Az Ügyfél felhatalmazza a Faktort, hogy a jelen pontban meghatározott adatait hitel- és ügyfél-minősítési, valamint ellenőrzési célokra a GIRODAT Információ Szolgáltató Zrt., illetve a központi hitelinformációs rendszer (BISZ Zrt.) számára, továbbá a vele szerződéses kapcsolatban álló Biztosító, vagy a Biztosító által kijelölt hitelminősítő cég részére átadja.

7.3       A Faktor jogosult a saját üzleti helyiségeiben megjelenő személyek, ügyfelek képrögzítő eszközzel történő megörökítésére és a készített kép tárolására, valamint a telekommunikációs hálózaton keresztül megbízást adó Ügyfél adatait, és magát a kommunikációt teljes részletességgel rögzítheti és tárolhatja, ideértve az Ügyféllel telefonon folytatott beszélgetéseket is. A Faktor a fentieket kizárólag elszámolási és biztonsági okokból használhatja fel.

7.4       A Faktor harmadik személyek által – vagy azok közreműködésével – nyújtott szolgáltatásokat ajánlhat fel az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél ilyen szolgáltatásokat igénybe vesz, az egyúttal a Faktornak az Ügyfél általi felhatalmazását is jelenti, hogy ezen szolgáltatásnak az Ügyfél részére történő biztosításával, a Faktor és a harmadik személy, továbbá az Ügyfél és a harmadik személy közötti elszámoláshoz szükséges minden információt a Faktor a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogosan továbbíthat a harmadik személynek, és a harmadik személlyel szembeni elszámolás céljaira az ehhez szükséges adatokat felhasználhatja.

7.5       Az Ügyfélnek joga van megismernie minden olyan adatot, melyet a Faktor vele kapcsolatosan nyilvántart, kezel, továbbít. Az Ügyfél írásbeli kérésére a Faktor minden fenti adatot írásban közöl az Ügyféllel. A Hpt. szerint az Ügyfél jogosult a Faktor Üzletszabályzatába foglalt általános szerződési feltételeiről, és a mindenkor aktuális Kondíciós Listáról tájékozódni. Az Üzletszabályzat egy példányát a Faktor a Faktorszerződés megkötésekor ingyenesen az Ügyfél rendelkezésére bocsátja, amelyet az Ügyfél aláírásával igazol.

7.6       A Faktor a Hpt. rendelkezései szerint eljárva, időről időre hirdetési célokból közvetlen levél (Direct Mail) útján értesíteni kívánja az Ügyfelet a Faktorszerződésben foglalt jogviszonyon kívül eső termékeiről. Az Ügyfél a vele kötött szerződéseiben, vagy bármely későbbi alkalommal tett nyilatkozatával kizárhatja ilyen közvetlen értesítés küldését.

7.7       Az Ügyfél köteles a Faktorral való kapcsolatára vonatkozó adatokat és információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelni.

7.8       Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Hpt. alapján a Faktor jogosult banktitoknak minősülő adatokat harmadik személynek kiadni, amennyiben a Faktor érdeke ezt az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése érvényesítéséhez szükségessé teszi.

 

A Faktorszerződés feltételei

 1. A Faktorszerződés tárgya, típusai

8.1       Az Ügyfélnek valamely harmadik személy felé fennálló (i) áruszállításból, vagy szolgáltatásnyújtásból eredő és halasztott fizetéssel teljesítendő számlában foglalt, illetve (ii) szerződésen, vagy jogszabályon alapuló és jövőben esedékessé váló, vagy teljesítésre kerülő minden átruházható pénzfizetésre szóló követeléseinek (a Követelések) a Faktor részére való átruházásáról szóló szerződés alapján a Faktor megvásárolja a Követeléseket, meghatározott esetekben átvállalja a kötelezettek fizetésképtelenségével kapcsolatos kockázatot, valamint ellátja a Követelések további nyilvántartásával és érvényesítésével kapcsolatos feladatokat.

8.2       A Faktorszerződés tárgyául kizárólag olyan követelések szolgálhatnak, amelyek átruházását jogszabály nem zárja ki, amelyekkel szemben a Vevők sem ellenkövetelést nem érvényesíthetnek, sem pedig kifogást nem támaszthatnak.

8.3       A Faktor az alábbi típusú Faktorszerződések alapján végzi pénzügyi szolgáltatásait az Ügyfél részére:

 • Visszkeresettel (visszavásárlási garancia mellett nyújtott) Faktorszerződések, hitel- vagy követelésbiztosítási szolgáltatással (ún. visszkeresetes, biztosított Faktorszerződés);
 • Visszkeresettel (visszavásárlási garancia mellett nyújtott) Faktorszerződések, hitel- vagy követelésbiztosítási szolgáltatás nélkül (ún. visszkeresetes, nem biztosított Faktorszerződés);
 • Visszkereset nélküli (visszavásárlási garancia nélkül nyújtott) Faktorszerződések, hitel- vagy követelésbiztosítási szolgáltatással (ún. visszkereset nélküli, biztosított Faktorszerződés);
 • Visszkereset nélküli (visszavásárlási garancia  nélkül nyújtott) Faktorszerződések, hitel- vagy követelésbiztosítási szolgáltatás nélkül (ún. visszkereset nélküli, nem biztosított Faktorszerződés);
 • egyéb, a fentiektől eltérő feltételrendszer szerinti Faktorszerződés.

 

 1. A Követelések átruházása, nyilvántartása és beszedése

9.1       A Faktorszerződésben foglalt szolgáltatások megkezdésének feltétele, hogy az Ügyfél az alábbi feltételeket maradéktalanul teljesítse:

(a)       az Ügyfél a Faktorszerződés 1. sz. mellékletét az Ügyfél által záradékolva, valamint a Faktorszerződés 4. sz. mellékletében foglalt Engedményezési Értesítőt záradékolva eljuttatta a Faktor részére;

(b)       az Ügyfél a Faktornak átadta valamennyi bankszámlájára vonatkozóan a Faktorszerződés 2. sz. melléklete szerinti Felhatalmazó Levél Ügyfél által cégszerűen aláírt, valamint a számlavezető hitelintézetek tudomásulvételét igazoló aláírásával ellátott példányát;

(c)        az Ügyfél a Faktorszerződésben, vagy mellékletében meghatározott valamennyi biztosítékot a Faktor rendelkezésére bocsátotta, a vonatkozó biztosítéki szerződés érvényesen létrejött.

A Követelések megvásárlását és/vagy megelőlegezését a Faktor – a fenti feltételek teljesítésétől függetlenül – megtagadhatja, amennyiben a Faktorszerződés megkötése után akár a Faktor, akár az Ügyfél körülményeiben olyan lényeges változás áll be, amely miatt a Faktorszerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá ha a Faktorszerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt a Faktorszerződés azonnali hatályú felmondásnak van helye.

9.2       A Követelések átruházása az áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás tárgyában kiállított számla, vagy egyéb, a Követelés fennállását tanúsító okirat kiállításával, illetőleg amennyiben a Faktorszerződés úgy rendelkezik, a Faktor részére történő átadásával jön létre, amely alapján a Faktor jogosult a Követelés érvényesítésére (beszedésére). Az Ügyfél köteles minden számláján feltüntetni a Faktorszerződés által meghatározott, az átruházásra vonatkozó záradékszöveget. Az Ügyfél a Faktor kérésére köteles minden egyéb, a Követelés fennállásával vagy teljesítésével kapcsolatos okiratot a Faktor részére átadni. Az Ügyfél köteles az átruházásra kerülő valamennyi Követeléssel kapcsolatos pénzforgalmat a Faktor által megjelölt bankszámlára irányítani.

9.3       Az Ügyfél köteles a Követelések átruházását követően azokat a számviteli nyilvántartásából kivezetni, vagy az átruházás tényét ott feltüntetni.

9.4       Vevő tudomásul veszi, hogy az átruházott számlakövetelésből, ill. az ennek alapjául szolgáló mögöttes – Vevő és Ügyfél közötti – jogviszonyból származó vevői kifogásokat az átruházott Követelések tekintetében továbbra is az Ügyfél köteles intézni (ideértve annak a követelésvásárlástól függetlenül pénzügyi rendezését, szükség esetén új számla kiállítását). A Faktor jogosult kérni, hogy a Vevő írásbeli nyilatkozatban (igazoltan cégszerűen aláírva) vállalja, hogy (i) kizárólag a Faktor által megjelölt bankszámla javára átutalással teljesíti a Követelés alapján fennálló kötelezettségét (más helyre vagy módon történő fizetés nem szerződésszerű teljesítésnek minősül), (ii) kifogások csak az Ügyféllel szemben érvényesíthetők, (iii) az egyes számlakövetelések összege, esedékessége, a teljesítési határidő és teljesítési hely kizárólag a Faktor hozzájárulásával módosítható.

9.5       Ügyfél a kiállított és a Vevőnek közvetlenül megküldött záradékszöveggel ellátott eredeti számlák másolatát, illetve a Követelés(ek) fennállását igazoló egyéb dokumentumok, Vevő pecsétjével és aláírásával ellátott, eredeti példányának másolatát folyamatosan átadja a Faktornak. A Faktor a számlákat/dokumentumokat nyilvántartásba veszi, és ezt követően havonta tájékoztatja az Ügyfelet a követelésállományról.

9.6       Faktor a Faktorszerződés hatálya alá tartozó megvásárolt Követelések tekintetében külön megbízás nélkül ellátja a Követelések behajtásával kapcsolatos feladatokat feltéve, hogy a Követelés az Ügyfél részére nem került visszaengedményezésre vagy a Faktor elállása folytán a Követelés nem került visszaruházásra az Ügyfélre.

9.7       Függetlenül attól, hogy a Faktorszerződés rendelkezéseinek megfelelően a Vevő megfelelő értesítése megtörtént-e, a Vevő által közvetlenül az Ügyfélnek megfizetett összegeket az Ügyfél mint a Faktor képviselője veszi kézhez és köteles ezen pénzösszeget haladéktalanul átutalni a Faktor számlájára. Fenti kötelezettség elmulasztása büntetőjogi következményekkel jár. A Követelések beszedésével kapcsolatban a Faktor jogosult kijelölni a nevében eljáró személyt vagy személyeket.

9.8       A Faktor egyoldalú nyilatkozattal bármikor jogosult a Követelés megvásárlásától elállni és a már rendelkezésre bocsátott Előlegek összegét visszakövetelni, azaz a megelőlegezést felmondani. A Faktor a megvásárolt Követeléseket szabadon továbbruházhatja, megterhelheti, és hitel fedezetül felajánlhatja.

 1. A Faktor jogai és kötelezettségei

10.1     Az átruházott Követelések tekintetében a Faktor

(a)       nyilvántartást vezet a Követelések alapdokumentumairól, fizetésekről, terhelésekről és követelésekről;

(b)       gondoskodik arról, hogy a Követelések behajtásához szükséges fizetési felszólításokat esedékességkor kiküldjék, ha az Ügyfél másképp nem rendelkezik;

(c)        a Vevőnél a Követelés beszedése érdekében eljár, a szükséges és elvárható jogi intézkedéseket és eljárásokat megteszi a beszedés érdekében, a Követelés beszedése esetén annak beérkezésekor az Ügyféllel elszámol;

(d)       biztosított Faktorszerződéseknél a Biztosító közreműködéséhez szükséges intézkedéseket megteszi.

10.2     A Faktor és a Biztosító kötelezettsége az Ügyfél Vevő felé történt teljesítésével kapcsolatos reklamációk vizsgálatára nem terjed ki.

10.3     A Faktor a Vevők késedelmes fizetéséért, egyéb mulasztásáért vagy szerződésszegésért nem felelős.

10.4     A Faktor haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet, ha a Vevő megtagadja a fizetést. A Faktor a Követelés általa történő érvényesítése esetén az Ügyféllel együttműködve jár el. Az Ügyfél a Követelés érvényesítésének bármely szakaszában jogosult a Vevő helyett fizetni. Ebben az esetben a Faktor köteles a Követelést átruházni az Ügyfélre és az azzal kapcsolatban birtokában levő valamennyi iratot az Ügyfél részére visszaszolgáltatni.

 1. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

11.1     Amennyiben a Követelés áruszállításból, illetve szolgáltatásnyújtásból származik a Faktor kérésére az Ügyfél köteles az áruszállítást, illetve a szolgáltatásnyújtást az alábbi okmányokkal igazolni:

(a)       az áru szállítását megfelelően igazoló okmányok (szállítólevél, Ügyféllevél, teljesítési igazolás, stb.);

(b)       az alapügyletet (szállítási, adásvételi stb. szerződés) és annak teljesítését bizonyító okmányok (átvételi elismervény, jegyzőkönyv stb.);

(c)        Vevő által kiállított cégszerűen aláírt elismerő, illetve tudomásul vevő nyilatkozat;

(d)       egyéb, a Faktor által kért, a szállítás esedékessége előtti okmányok.

11.2     Amennyiben a Követelés szerződésből, jogszabályból vagy más eseményből (pl. kártérítés) származik, a Faktor kérésére az Ügyfél köteles a Követelés fennállását, érvényesíthetőségét és jogosságát a Faktor által esetenként meghatározott okmányokkal igazolni.

11.3     A 11.1-11.2 pontban megjelölt okiratok átadása egy eredeti példányban, a Faktor részére történő személyes átadással, vagy postai úton történik, illetve az Ügyfél felelősségére és kockázatára az Ügyfél ezen okmányokat telefaxon és elektronikus formában (e-mailen) is megküldheti a Faktor részére. Amennyiben a 11.1-11.2 pontban megjelölt okiratok telefaxon és/vagy elektronikus formában kerülnek a Faktor részére átadásra, akkor a Faktor ezen okiratok tartalmának valódiságát, valamint az aláírások jogszerűségét és az aláírók képviseleti jogát vélelmezi. A Faktorszerződésben megjelölt faxszámról, vagy elektronikus levelezési címről érkező minden Közlést a Faktor az Ügyféltől származónak és valódinak tekint és kizárja minden felelősségét a jogosulatlan kommunikációs eszköz használat, vagy okiratok valótlansága vagy hamisítása tekintetében.

11.4     Az Ügyfél köteles a Faktort előzetesen írásban tájékoztatni a Vevővel kötött minden olyan megállapodásról, amely bármely módon kihat a Faktorszerződésre. Az Ügyfél a Vevőkkel szemben minden kötelezettségét oly módon köteles teljesíteni, hogy az a Követelések fennállását, érvényesíthetőségét ne veszélyeztesse.

11.5     Az Ügyfél köteles átadni minden Követelés alapjául szolgáló ügyletre vonatkozó információt, és folyamatosan biztosítani a Faktor számára minden szükséges – ide értve a saját és a Vevő bonitására vonatkozó – pénzügyi és egyéb információt. Az Ügyfél éves beszámolóját a leadás határidejét követő 30 napon belül köteles megküldeni a Faktor részére. Az Ügyfél kifejezetten köteles tájékoztatni a Faktort arról, ha a Vevővel tulajdonosi kapcsolatba kerül, illetve ha a Vevő ügyvezetésében, döntései meghozatalában közvetlenül, vagy közvetve részt vesz.

11.6     Az Ügyfél saját, a Faktorral szembeni követeléseit nem számolhatja el, és nem számíthatja be, a Faktor Ügyfél felé érvényesíteni kívánt követelésével szemben e joga érvényesítéséről kifejezetten lemond. Az Ügyfél nem jogosult elállni valamely Követelés engedményezésétől vagy felmondani azt.

11.7     Az Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy olyan Vevőnek, amelyre limit van érvényben, kizárólag azonos fizetési feltételek mellett szállít, illetve a Faktor előzetes hozzájárulását kéri, ha a fizetési feltételeket módosítja.

11.8     Az Ügyfél kifejezetten kötelezi magát, hogy azon Vevőkkel szembeni valamennyi számlát átadja a Faktornak beszedésre, amelyekre a Faktor limitet állapított meg mindaddig, míg a Faktor kockázatban áll.

11.9     Az Ügyfélnek a Faktorszerződés alapján fennálló kötelezettségei biztosítékául a 14. pontban meghatározott biztosítékok szolgálhatnak. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy pótfedezet nyújtási kötelezettsége keletkezik, ha

(a)       a szerződéskötéskor nyújtott biztosíték megsemmisül, elvész, vagy megrongálódik,

(b)       a biztosíték értékében a fennálló tartozáshoz viszonyítva – figyelemmel az árfolyamváltozásra is – jelentős értékcsökkenés következik be,

(c)        az Ügyfél gazdálkodásában vagy pénzügyi helyzetében jelentős romlás következik be.

A fenti feltételek bármelyikének bekövetkezte esetén a Faktor jogosult eldönteni, igényel-e pótfedezetet. Ha igen, úgy írásban felszólítja az Ügyfelet, hogy 30 napon belül gondoskodjon a Faktor számára elfogadható pótfedezetről. Amennyiben az Ügyfél a pótfedezet nyújtást nem kívánja vagy nem tudja teljesíteni, úgy a Faktor jogosult a Faktorszerződést azonnali hatállyal felmondani és ezzel egyidejűleg az Ügyfél köteles a Faktor felé fennálló teljes tartozását maradéktalanul, egy összegben visszafizetni.

11.10    A Pénzszámla havi kimutatásának (a továbbiakban: “Pénzszámla-kivonat” vagy „Faktor forgalmi kivonat”) az Ügyfél részére történő kézbesítése a Pénzszámla-kivonatban szereplő negatív egyenleg 15 napon belül történő megfizetésére irányuló felszólításnak minősül. Amennyiben az Ügyfél közvetlen elektronikus hozzáféréssel (interfész) rendelkezik a Faktor által nyújtott szolgáltatásokhoz, a Pénzszámla-kivonat Ügyfél részére történő kézbesítésének időpontja az a nap, amelyen a Pénzszámla-kivonat az Ügyfél számára az Ügyfél által az interfész segítségével elérhető kommunikációs felületen elektronikus úton hozzáférhetővé válik.

 1. Vételár, vételárelőleg

12.1     A Vételár megfizetése általában két részben történik, egyrészről a Faktor előleget fizethet az Ügyfél részére a Faktorszerződésben meghatározottak szerint oly módon, hogy az előleg összegét átutalja az Ügyfél számlájára. Másrészről a teljes Vételárat – a jelen Üzletszabályzatban, illetve a Faktorszerződésben foglalt levonások elvégzését követően a követelés teljes bruttó értékének a Faktorhoz történő beérkezését követően számolja el az Ügyféllel.

12.2     A Faktorszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott Vevők felé fennálló követelésállománynak az ugyanott meghatározott mértékig (de legfeljebb az ugyancsak a mellékletben meghatározott felső összeghatárig) a Faktor előleget nyújt az Ügyfél részére, melynek csökkentésére a Faktorszerződés és jelen Üzletszabályzat feltételei szerint a Faktor egyoldalú nyilatkozattal jogosult. Az említett felső összeghatár Ügyfél által kezdeményezett módosítása esetén az Ügyfél az Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében foglalt díjszabásban meghatározott összegű Szállítói limit módosítási díjat tartozik megfizetni a Faktor részére.

Faktor jogosult a faktorált Vevők között, a finanszírozás megoszlását meghatározó ún Koncentrációs arányt megállapítani.

A Koncentráció alá tartozó Vevők számláira nyújtott Előlegek összege nem haladhatja meg a Koncentrációba nem tartozó vevők Előlegeinek százalékában meghatározott összegét.

Az 1. számú melléklet *-val jelöli meg a koncentrációba tartozó Vevőket, és a koncentráció mértéke megnevezéssel rögzíti annak százalékos értéket. A Faktor jogosult a Koncentrációba tartozó Vevők körét és a koncentráció arányát a jövőre nézve indoklás nélkül módosítani.

A Faktor a Koncentrációt naponta vizsgálja. Amennyiben a Koncentrációba tartozó vevők megelőlegezhető követelésállománya meghaladja a Koncentrációra megadott mértéket, úgy a különbözetre a Faktor előlegezést nem nyújt, illetve a Faktor jogosult a különbözet és/vagy az Előleg(ek) közvetlen elszámolására vagy visszakövetelésére, illetve a Faktor által megvásárolt, egyéb Vevőkkel szembeni Követelésekre teljesített fizetésekkel szembeni beszámításra.

12.3     A Faktor minden egyes napon vizsgálja, hogy a Faktorszerződés 1. számú mellékletében szereplő összes Vevővel kapcsolatban az Ügyfélnek nyújtott és kint levő előlegek egyesített összege az adott napon a Faktor felé igazolt követelés állomány hivatkozott mellékletben meghatározott mértékét nem haladja-e meg. Amennyiben a kint lévő előleg összege a Faktor felé igazolt követelésállomány Faktorszerződés 1. számú mellékletében meghatározott mértékét meghaladja, úgy a többlet után – a mellékletben meghatározott ügyleti kamattól eltérően – az Ügyfél a Kondíciós Lista szerinti mértékű kamatláb alapján tartozik kamatot fizetni a Faktor részére. A jelen pont szerinti kamat naponta kerül kiszámításra és a tárgyhónap utolsó napján esedékes és fizetendő.

12.4     A Faktor a megelőlegezés feltételeit időről időre felülvizsgálja a refinanszírozási feltételek, a pénzpiaci körülmények és a jegybank esetleges intézkedéseinek tükrében, valamint Ügyfél vagy Vevő gazdasági viszonyaiban, illetve jogi státuszában bekövetkező visszaesés, illetve változás és az iparági helyzet függvényében. Abban az esetben, ha a Faktor a felülvizsgálat eredményeképpen él a 12.6 és 12.8 pontokban foglalt jogai valamelyikével, erről az Ügyfelet egyidejűleg értesíti, és a továbbiakban a felülvizsgálat alapján hozott döntések szerint jár el a Faktorszerződés teljesítése során. A módosított kamatláb alkalmazása mindig az Ügyfél írásbeli értesítését követő második banki munkanaptól érvényes.

12.5     A 11.5 pontban foglaltak alapján a Faktor jogosult arra, hogy előleg igényt indoklás nélkül visszautasítson, és meghatározott követelések vonatkozásában az előleg fizetésére tett ígéretét visszavonja, vagy a már teljesített előleget visszakövetelje. Ebben az esetben a Faktor jogosult a visszavont előleg visszakövetelésére, illetve az Ügyfélnek a Faktor által megvásárolt egyéb követeléseiből beérkező vevői teljes vételárral szembeni beszámítására.

12.6     Amennyiben a Vevőlimit felmondásra kerül (vagy a Faktor nullára csökkenti annak mértékét), úgy a felmondás időpontja után a követelésekre a Faktor nem nyújt előleget, de az Ügyfél köteles minden további, követelést igazoló dokumentumot a Faktor részére átadni mindaddig, ameddig kiegyenlítetlen, a Faktor által megvásárolt követelése van.

12.7     Amennyiben az egyes Vevőkkel szembeni követelések összege a megelőlegezés alapjául szolgáló követelések összege alá csökken, úgy a Faktor jogosult a különbözet közvetlen elszámolására, vagy visszakövetelésére az Ügyfélnek a Faktor által megvásárolt egyéb követeléseiből beérkező vételárral szemben. Amennyiben a kifizetett előleg és a kamat összege meghaladja az Ügyfél elismert követelését, úgy a Faktor jogosult a már kifizetett előleget és annak kamatait visszakövetelni.

12.8     A teljes Vételárat a Faktor az átruházott követelés teljes bruttó értékének a Faktor bankszámlájára történő beérkezését követő 2. banki napon fizeti meg az Ügyfél részére amennyiben a beérkező utalás beazonosításához szükséges információ rendelkezésre áll akként, hogy a vételár esedékessé válását követően a Faktor annak terhére elszámolja az alábbi sorrendben:

(a)     elsősorban a Faktorszerződéssel kapcsolatos költségek megfizetésére;

(b)    másodsorban a Faktorszerződéssel kapcsolatos díjak és jutalékok megfizetésére;

(c)     harmadsorban az esetlegesen nyújtott Előleggel kapcsolatos esedékes, de meg nem fizetett kamatok (ideértve a késedelmi kamatokat is) megfizetésére;

(d)    negyedsorban az Előleg, a Vételár és bármely más tőkeösszeg megfizetésével szemben beszámítja.

12.10   A Faktorszerződés alapján az Ügyfél részére külföldi pénznemben teljesítendő átutalásokat a Faktorszerződés eltérő rendelkezése vagy a Felek eltérő megállapodása hiányában a Faktor T+1 értéknappal teljesíti.

 1. A Faktor szolgáltatásainak ellenértéke

13.1     Az Ügyfél a Faktor pénzügyi szolgáltatásaiért a jelen Üzletszabályzatban, illetve a Faktorszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott díjakat köteles fizetni.

13.2     A Faktor pénzügyi szolgáltatásainak konkrét ellenértékét a Faktorszerződés tartalmazza, amely eltérhet a Kondíciós Listában foglaltaktól. Olyan szolgáltatás tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a Faktorszerződés nem rendelkezik, a Kondíciós Listában írtak az irányadók.

13.3     A Faktor jogosult a szolgáltatások ellenértékét a már megkötött Faktorszerződések tekintetében is egyoldalúan megváltoztatni. A szolgáltatás ellenértékének változása csak az értesítés utáni időre vonatkozhat. A szolgáltatások ellenértékének megváltoztatása esetén követendő – jelen Üzletszabályzatban foglalt – eljárástól a Faktor és az Ügyfél a Faktorszerződésben eltérhet.

13.4         A Faktor szolgáltatásainak díjai

13.4.1 Kamat

Az Ügyfél részére folyósításra került előleg összege után a Faktor kamatot számít fel. A Kamat az előleg Faktor általi párosítása, a Vevő vagy az Ügyfél teljesítése esetén ezek időpontjában, illetve havonta, utólag kerül megállapításra. Megfizetése oly módon történik, hogy a megvásárolt követelés 12.9 pont szerinti teljes vételár megfizetésekor annak összege az Ügyfél részére járó összegből levonásra kerül. A Faktor üzleti tevékenysége során alkalmazott Kamatot maga állapítja meg oly módon, hogy a Kamatbázis számított mértékéhez hozzáadja a mindenkor érvényes Kamatfelárat. A Kamatbázis mértéke minden tárgyhónapot megelőző második banki napon, kerül megállapításra és a tárgyhónap tekintetében kerül alkalmazásra. A kamat számítása 360 napos bázison történik, az aktuális Kamatbázis figyelembevételével. A Kamat naponta kerül kiszámításra a tárgynapon fennálló teljes előleg-állomány összege után, és havonta utólag a tárgyhónap utolsó banki napján, illetve a Párosítás napján válik esedékessé. A Kamatfelár egyoldalú változtatásának jogát a Faktor fenntartja. A Kamat változása csak az Ügyfél értesítése utáni időre vonatkozhat. A Kamatot – eltérő rendelkezés hiányában – naptári napokra a következő képlet alapján kell kiszámítani (a banki szünnap kamatnapnak számít):

tőke összege x kamatláb %-ban x naptári napok száma

360

 

Fix Kamat esetén:

T

tőke összege x fix kamat %-ban x naptári napok száma

   360

 

A Visszkereset nélküli (visszavásárlási garancia  nélkül nyújtott) Faktorszerződések esetében a Faktor egyoldalúan jogosult a Kamat felszámítását mellőzni adott Követelés tekintetében, a Követelés esedékességét követő 180. napot követően.

13.4.2 Szerződéskötési díj

Az Ügyfél által egy alkalommal – a Faktorszerződés megkötésekor – fizetett összeg, amely a szerződéskötés napján válik esedékessé. A Faktor a szerződéskötés díját vagy a szerződéskötés napján szedi be az Ügyféltől, vagy a Faktorszerződés alapján a követelés vételárelőlegéből kerül levonásra.

13.4.3 Készpénzkezelési díj

Az Ügyfél által fizetendő díj, amely abban az esetben kerül beszedésre, ha az Ügyfél a Faktor valamely számlavezető bankjánál készpénzt vesz ki, vagy fizet be. A készpénzkezelési díj a Faktorszerződés alapján történő következő követelésvásárlás előlegéből kerül levonásra.

13.4.4 Faktordíj

A faktordíj az Ügyfél bruttó faktorált forgalmának százalékában kerül megállapításra. A Faktordíj többek között a következő tényezőkre figyelemmel kerül megállapításra: a forgalom nagyságrendje, a vevői-szállítói kockázat, a számlák mennyisége, a jóváírások nagysága, a fizetési fegyelem, a vevők száma és a fizetési határidő. A faktordíj az egyes követelések átruházásának napján, illetve ha előleg fizetése történik, a fizetés napján válik esedékessé.

13.4.5 Minimumdíj

A Faktor jogosult minimumdíj felszámításra, amely a Faktordíjba beleszámít. A Faktorszerződés megkötésének évében, amennyiben a Faktorszerződés megszüntetésre kerül és az Ügyfél számára felszámított faktordíj összege nem éri el a Kondíciós Listában meghatározott minimumdíjat, úgy a minimumdíj és a ténylegesen megfizetett faktordíj különbsége megilleti a Faktort. A Faktorszerződés megkötésének évét követő években, abban az esetben, ha az Ügyfél számára felszámított faktordíj összege tárgyév utolsó napján, vagy amennyiben a szerződés év közben megszüntetésre kerül, a megszűnés napjáig nem éri el időarányosan a Kondíciós Listában meghatározott minimumdíjat, úgy a minimumdíj és a ténylegesen megfizetett Faktordíj különbsége illeti meg a Faktort. A Faktor jogosult a minimumdíj összegét az Ügyfél javára egyoldalúan csökkenteni, mely csökkentett összeget a Faktorszerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A minimumdíj tárgyévet követő hó első napján, a szerződés megszűnése esetén a megszűnés napján válik esedékessé és kerül kiszámlázásra. Minden megkezdett hónap teljes hónapnak tekintendő. A felszámított minimumdíj összegével szemben azon az alapon, hogy a szerződéses viszony egy későbbi időszakában a Faktor részére fizetett faktordíj meghaladja a minimumdíj összegét, utólag nincs helye kifogásnak.

13.4.6 Szállítói limit módosítási díj

A szállítói limit módosítási díj a Faktorszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott szállítói limit Ügyfél által kezdeményezett módosításának ellenértéke. A díj alapja a meglévő és a változtatott Szállítói limit különbsége. A díj mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza. A szállítói limit módosítási díj a módosítással egyidejűleg kerül beszedésre oly módon, hogy azt számla ellenében az Ügyfél kifizeti a Faktor részére, vagy a következő előlegből vagy vételárfizetésből azt a Faktor levonja. Szállítói limit módosítása esetén szerződésmódosítási díjat a Faktor nem számít fel.

13.4.7 Vevőlimit módosítási díj

A vevőlimit módosítási díj a Faktorszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott vevőlimit Ügyfél által kezdeményezett módosításának ellenértéke. A díj alapja a meglévő és a változtatott vevőlimit különbsége. A díj mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza. A vevőlimit módosítási díj a módosítással egyidejűleg kerül beszedésre oly módon, hogy azt számla ellenében az Ügyfél kifizeti a Faktor részére, vagy a következő előlegből vagy vételárfizetésből azt a Faktor levonja. Vevőlimit módosítása esetén szerződésmódosítási díjat a Faktor nem számít fel.

13.4.8 Rendelkezésre tartási jutalék

A rendelkezésre tartási jutalék az Ügyfél számára a Faktorszerződés mellékletében megállapított Szállítói Limit, illetve a ténylegesen igénybe vett összeg különbsége után számolt, százalékban megállapított jutalék. A rendelkezésre tartási jutalékot a Faktor naponta számolja, és azt minden hónap utolsó banki napján teszi esedékessé az Ügyfél számára. Megfizetése, vagy a kiszámlázást követő átutalással, vagy az Ügyfél részére a Faktorszerződés alapján járó előleg, illetve teljes vételár terhére történő beszámítással történik.

13.4.9 Biztosítási díj

A Faktor és az Ügyfél között létrejött biztosított Faktorszerződés alapján fennálló biztosított követelésállomány százalékában kerül megállapításra. A biztosítási díj hónap elején válik esedékessé, megfizetése, vagy a kiszámlázást követő átutalással, vagy az Ügyfél részére a Faktorszerződés alapján járó előleg, illetve teljes vételár terhére történő beszámítással történik. A biztosított követelésállomány magában foglalja a kiegészítő biztosítás keretében megállapított biztosítási limitet is.

13.4.10 Átutalási költség/Folyósítási jutalék

A Faktor a banki átutalásokért (GIRO, VIBER, egyéb) a Kondíciós Listában meghatározott díjakat számítja fel. E költségek megfizetése az átutalással egyidejűleg esedékesek, megfizetése az előleg vagy a teljes vételár terhére történő beszámítással teljesül.

13.4.11 Eseti információs díj

A Faktor az eseti információ adását díj fizetéséhez kötheti, amelynek mértékét esetileg állapítja meg. Az Alapinformáció díjmentes. Ellenkező megállapodás hiányában a díjat az információt kérő viseli. A díj, vagy a kiszámlázást követő átutalással, vagy az előleg ill. a teljes vételár összegéből kerül levonásra. A Faktor jogosult az információt mindaddig visszatartani, amíg részére a díjat meg nem fizették.

13.4.12 Bevizsgálási díj

Az Ügyfél az egyes Vevők faktorálásba történő bevonásakor a Kondíciós Listában meghatározott bevizsgálási díjat köteles fizetni. A bevizsgálási díj megfizetése a kiszámlázást követő átutalással, vagy az Ügyfél részére a Faktorszerződés alapján járó előleg, illetve teljes vételár terhére történő beszámítással történik.

13.4.13 Bizonytalan státusú Követelések díja

Amennyiben az Ügyfél adott Vevője felé fennálló Követelés a Türelmi Idő elteltével bizonytalan státusúvá válik, az Ügyfél az adott Követelés után (számlánként) havonta, a Kondíciós Listában meghatározott fix összegű díjat köteles fizetni.

13.4.14 Hitelkamat

Amennyiben az Ügyfél Faktornál vezetett Pénzszámlájának egyenlege negatív, a negatív állomány után az Ügyfél a Kondíciós Listában meghatározott éves kamatot tartozik fizetni. A Hitelkamat naponta kerül kiszámításra a tárgynapon a Pénzszámlán fennálló teljes negatív állomány összege után, és havonta utólag a tárgyhónap utolsó banki napján, illetve a Vételár megfizetésének napján válik esedékessé.

13.4.15 Cégkivonat-lekérési díj

Amennyiben az Ügyfél Vevőinek azonosításához, a bevizsgáláshoz kapcsolódóan szükséges, a Faktor az Ügyfél Vevőiről, illetve a biztosítékadókról cégkivonatot kérhet nyomtatott, vagy elektronikus formában, amelynek a Kondíciós Listában meghatározott díját az Ügyfél köteles viselni. A díj megfizetése a kiszámlázást követő átutalással, vagy az Ügyfél részére a Faktorszerződés alapján járó előleg, illetve teljes vételár terhére történő beszámítással történik.

13.4.16 Késedelmi Kamat

Az Ügyfél az esedékességkor meg nem fizetett Követelések összege, mint tőkeösszeg után az adott Követelés esedékességétől számítva a Kondíciós Lista szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A Késedelmi Kamat számítása 360 napos bázison történik, és naponta kerül kiszámításra a tárgynapon fennálló teljes kintlévő követelés-állomány összege után, és havonta utólag a tárgyhónap utolsó banki napján, illetve a Vételár megfizetésének napján válik esedékessé.

13.4.17 Szerződésmódosítási díj

Az Ügyfél által – a Faktorszerződés módosításakor – fizetett összeg, amely a szerződésmódosítás napján válik esedékessé. A Faktor a módosítás díját amelyet a Kondíciós Lista tartalmaz, vagy a módosítás napján szedi be az Ügyféltől, vagy a Faktorszerződés alapján a követelés vételárelőlegéből kerül levonásra.

13.4.18 Faktoring-Net hozzáférési díj

Faktor által Ügyfél rendelkezésére bocsátott Interneten keresztül elérhető, lekérdezési lehetőség (faktoring szolgáltatással kapcsolatos listák, kimutatások elérése). A szolgáltatás díját a Kondíciós Lista tartalmazza.

13.4.19 Inkasszós díj

Ügyfél bankszámláira Faktor által benyújtott beszedési megbízás díja. A díj a beszedés benyújtásának napján esedékes és a benyújtásra került számlák darabszámára vetítve kerül terhelésre.

13.4.20   Soron kívüli feldolgozási díj

Faktor bankszámláira beérkező tételeket (jóváírásokat) 12.8. pontban definiáltak szerint dolgozza fel. Amennyiben Ügyfél a 12.8 ponttól eltérően, jellemzően a jóváírás napján, kéri a bejövő tételek soron kívüli feldolgozását, úgy Faktor a többlet szolgáltatásért Ügyfélnek díjat számít fel. A díj a feldolgozás napján esedékes. A díj alapja a kérés napján feldolgozni kért beérkező utalások partnereinek  darabszáma.

13.5         A kamatot, díjat vagy egyéb szerződési feltételt csak akkor lehet egyoldalúan, az Ügyfél számára kedvezőtlenül módosítani, ha az Ügyféllel kötött Faktorszerződés ezt a Faktor számára meghatározott körülmények, illetve feltételek esetére egyértelműen lehetővé teszi.

13.6         Az Ügyfél megbízása alapján történő teljesítés esetében felmerülő külföldi bankköltség viselését a nemzetközi szokványok szabályozzák.

13.7         A Faktor szolgáltatásainak ellenértéke a 11.3 pontban foglalt felelősségkorlátozásra tekintettel került megállapításra.

 1. A Faktorszerződés biztosítékai

14.1         A Faktor jogosult a Ptk-ban foglalt szerződést biztosító mellékkötelezettségek (óvadék, bankgarancia, kezesség, zálogjog stb.) alkalmazására. A Faktor az Ügyfél likviditásának, valamint az ügylet kockázatának és egyéb gazdasági tényezőinek figyelembevételével dönti el, hogy a fentiekben felsorolt szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül mely biztosítékot, vagy biztosítékokat kívánja a Faktorszerződés biztosítékaként alkalmazni. Amennyiben a Faktorszerződés biztosítékául szerződést biztosító mellékkötelezettség kerül megállapításra, úgy ezt külön, egyedi szerződésben rögzítik a felek. E szerződés tartalmazza a szerződést biztosító mellékkötelezettség érvényesítésének módját és következményeit is.

14.2         Több biztosíték esetén a Faktor dönti el, hogy azok közül melyiket és milyen sorrendben alkalmazza az Ügyféllel szemben, amennyiben a köztük létrejött és e biztosítékkal biztosított szerződésből fakadóan az Ügyfélnek lejárt kötelezettsége keletkezik a Faktorral szemben.

14.3         A Faktor jelen Üzletszabályzat 1. pontjában meghatározott Általános bankári biztosítékokat kötheti ki. Az Általános bankári biztosítékok biztosítására a Faktorszerződés mellékletét képező külön Ügyfélnyilatkozattal kerül sor.

14.4         A Faktorszerződés biztosítása érdekében az Ügyfél – a Faktorszerződésbe be nem vont – tevékenysége árbevételének a Faktorra történő engedményezését is kiköthetik a felek.

 1. Szavatosságok, kötelezettségvállalások

15.1     Az Ügyfél a Vételár mértékéig szavatol azért, hogy

(a)       a Követelés átruházható, így különösen a Vevő és az Ügyfél között nincs olyan megállapodás, amely a Követelés átruházását kizárná;

(b)       valamennyi, a Faktor által megvásárolt, vagy a Faktorszerződés alapján a jövőben megvásárolandó Követelés az Ügyfél szokásos tevékenységi körében létrejött jogviszonnyal függ össze, és a fizetési feltételek nem tartalmaznak akkreditívvel, okmányos inkasszóval, SWIFT átutalással, csekkel, váltóval, illetőleg készpénzfizetéssel történő fizetési módot;

(c)        a Vevő köteles a Követelés összegét kifizetni és sem ő, sem pedig harmadik személy nem jogosult a Követeléssel szemben beszámításra alkalmas ellenkövetelés érvényesítésére;

(d)       a Követelés alapját képező ügylet a vonatkozó jogszabályi és szerződési előírások szerint bonyolódott;

(e)       valamennyi, a Faktorszerződésben megjelölt Vevőkkel szemben fennálló Követelését kizárólag a Faktornak ajánlja fel megvásárlásra, és a Faktort minden, a Követeléseket érintő lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatja a Faktor kockázatviselési felelősségének fennállása alatt;(f)         minden egyes Vevővel szemben fennálló kötelezettségét olyan gondossággal teljesíti, illetve olyan szolgáltatást nyújt, hogy az a legkisebb mértékben se veszélyeztesse az átruházott Követelések megfizetését;

(g)      a fizetési feltételek megegyeznek az általa a Faktornak megadottakkal;

(h)       az Ügyfél és a Vevő között nem áll fenn sem a tulajdonosi viszonyokban, sem az ügyvezetés, a döntések meghozatala körében közvetlen, vagy közvetett kapcsolat.

15.2     Az Ügyfél az alábbi felelősségi nyilatkozatokat teszi:

(a)       Az Ügyfél az illetősége szerinti hazai joga alapján jogszerűen alakult gazdálkodó szervezet, amely jogosult arra, hogy a Faktorszerződést, illetve – amennyiben a Biztosítékot az Ügyfél, mint kötelezett maga nyújtja – a Biztosítékra vonatkozó szerződést aláírja, az abban foglalt kötelezettségeket teljesítse. Ennek érdekében, amennyiben szükséges, beszerezte és csatolja a gazdálkodó szervezet döntéshozó szerve által meghozott szükséges határozatokat és felhatalmazásokat. Ennek megfelelően a Faktorszerződés az Ügyfél vonatkozásában érvényes és vele szemben kikényszeríthető kötelezettségvállalásokat tartalmaz.

(b)       Az Ügyfél legutolsó auditált pénzügyi kimutatásai (és esetlegesen az Ügyfél és leányvállalatai legutolsó auditált konszolidált mérlege) a rá vonatkozó számviteli szabályoknak megfelelően készültek és hűen tükrözik az Ügyfél tényleges pénzügyi helyzetét arra az időszakra vonatkozóan, amelyre készítették, valamint az akkor véget ért számviteli időszak működésének eredményét. Az ezen pénzügyi kimutatások elkészülte óta eltelt időszakban nem történt olyan változás, amely lényegesen befolyásolná az Ügyfél pénzügyi, gazdasági és piaci helyzetét, illetve azt a képességét, hogy az ebben a szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítse.

(c)        Az Ügyfél nem esett szerződésszegésbe egyetlen általa kötött szerződés alapján sem, amelyekből eredő követelések a Faktorszerződés alapján az Ügyfelet terhelő fizetési kötelezettséget veszélyeztetnék, valamint semmilyen adók módjára behajtandó lejárt tartozása nem áll fenn.

(d)       A Faktorszerződés aláírásával, a bennük foglalt jogügyletek végrehajtásával nem sérti meg az Ügyfél a létesítő dokumentumaiban foglalt rendelkezéseket és a jogszabályokat.

(e)       A szerződéskötéskor nem zajlik olyan bírósági és/vagy hatósági eljárás az Ügyfél ellen, amely befolyásolná azon képességét, hogy a Faktorszerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse, és az Ügyfél legjobb tudomása szerint ilyen eljárások nem is fenyegetik az Ügyfelet. Az Ügyfél a tevékenységét a szokásos üzletmenet szerint végzi.

(f)        Az Ügyfél jogszerű tulajdonosa vagyontárgyainak, és a vagyonát alkotó egyes dolgok és jogok – ide nem értve a Faktor részére alapított biztosítékot – mentesek minden zálog és egyéb teher alól.

15.3     Az Ügyfél kijelenti, hogy a fenti felelősségi nyilatkozatok változatlan tartalommal fennállnak mindaddig, amíg a Faktorszerződés alapján az Ügyféllel szemben a Faktornak követelése áll fenn, illetve Ügyfél kötelezettséget vállal, hogy az ezekben bekövetkezett változásokról a Faktort haladéktalanul értesíti.

15.4     Az Ügyfél a Faktorszerződés fennállása alatt az alábbi kötelezettségeket vállalja:

(a)       az Ügyfél felhatalmazza a Faktort, hogy róla más pénzügyi intézménytől, vagy hatóságtól információt kérjen. E tekintetben a titoktartási kötelezettség alóli felmentést megadja.

(b)       Ügyfél felhatalmazza a Faktort arra, hogy a Faktorszerződés tárgyát képező ügyletekkel kapcsolatos információkat, személyi adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint, a Faktorszerződés által keletkeztetett jogviszony szerinti elszámolás, kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje, a központi hitelinformációs rendszernek (BISZ Zrt.) továbbítsa. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben a Faktorszerződésben vállalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Faktor a törvény által meghatározott – azonosító és a kötelezettségre vonatkozó lényeges – adatokat továbbíthatja a központi hitelinformációs rendszer részére adatkezelés és nyilvántartás céljára. Ügyfél tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes, az adatok szolgáltatása hozzájárulásán alapul.

15.5     Felek megállapodnak, hogy a 15.4 pontban foglaltak elmulasztása, illetve akadályozása, vagy késleltetése az Ügyfél részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

 1. A Faktor felelőssége

16.1     A Faktor üzleti tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények között lehetséges – legteljesebb figyelembevételével és az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Megtéríti az Ügyfélnek mindazon, – az Ügyfél által bizonyított – közvetlen anyagi kárt, amelyet nagyfokú gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél ugyanakkor az általában elvárható módon köteles a kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni, és a Faktort értesíteni. A Faktor nem felelős a tőle elvárható gondosság tanúsítása ellenére bekövetkező károkért.

16.2     A Faktor nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból – így különösen a vis major („erőhatalom”), belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása folytán – következtek be.

16.3     A Faktor az általa igénybe vett harmadik személy (ügynök) közreműködőért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha bizonyítja, hogy e személy kiválasztása, utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály, vagy üzletszabályzat korlátozza, a Faktor felelőssége is ehhez igazodik.

16.4     Nem felel a Faktor az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza.

16.5     A Faktor nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni.

16.6     A Faktor a részére átadott okiratok tartalmán felül nem vizsgálja, hogy az Ügyfél Követelése jogszerű-e. A Faktor kifejezetten nem vizsgálja, hogy az Ügyfél és a Vevő között az áruszolgáltatás, vagy szolgáltatásnyújtás ténylegesen megvalósult, hanem jogosult a részére bemutatott okmányok valódiságában bízni és minden az okmányok valótlansága vagy hamisítottságából eredő kockázat az Ügyfelet terheli.

 1. A Faktorszerződés megszűnése

17.1     A Faktorszerződés megszűnik, ha azzal kapcsolatban mindkét fél maradéktalanul teljesítette kötelezettségeit, és ha a feleknek egymással szemben a Faktorszerződés alapján további kötelezettsége már nem is keletkezhet.

17.2     A Faktorszerződés megszűnik, ha a felek erre nézve írásban megállapodnak, a megállapodás szerinti időpontban.

17.3     Amennyiben az adott Faktorszerződésből más nem következik, bármelyik fél jogosult azt 90 napos felmondási idő mellett a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani.

17.4     A Faktor jogosult a Faktorszerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, ha a 18. pont szerint szerződésszegésként meghatározott események bármelyike, vagy a Faktorszerződésben meghatározott felmondási események bármelyike bekövetkezik.

17.5     Az Ügyfél felmondását a Faktor csak abban az esetben fogadja el, ha a felmondás időpontjában az Ügyfélnek a Faktorszerződés alapján nincs tartozása a Faktorral szemben, és az Ügyfél az esetleges Faktorral szembeni követelésének kifizetéséről vagy átutalásáról rendelkezik.

17.6     A Faktorszerződés bármely okból történő megszűnése önmagában nem jelenti azt, hogy annak alapján a Faktort az Ügyféllel szemben megillető bármely követelés vagy annak érvényesítési lehetősége is megszűnik.

 1. A szerződésszegés és jogkövetkezményei

18.1     A Faktorszerződés vonatkozásában a Faktor általi azonnali hatályú felmondásra okot adó eseménynek/körülménynek minősülnek az alábbiak:

(a)       a Ptk. 6:382.§-ban meghatározott valamennyi eset;

(b)       az Ügyfél esedékességkor valamely, a Faktorszerződés és mellékletei, és/vagy a Kondíciós Lista által meghatározott összeget elmulaszt megfizetni a Faktornak;

(c)        az Ügyfél a Faktorszerződésben vállalt valamely kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, kivéve, ha a Faktor egyedi mérlegelés alapján meghozott döntésével a szerződésszerű teljesítésre, illetve a teljesítésre póthatáridőt biztosított és erről az Ügyfelet írásban értesíti;

(d)       az Ügyfélnek a Faktorszerződésben vállalt bármely felelősségi nyilatkozata, szavatosságvállalása, az általa a Faktornak adott gazdasági, jogi, pénzügyi információk, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó közlése valótlannak, hiányosnak bizonyulnak ahhoz a tényleges helyzethez képest, amely a nyilatkozat megtétele vagy az információ átadása időpontjában fennállt, illetve az Ügyfél a Faktort bármely egyéb módon szándékosan megtéveszti;

(e)       az Ügyfél, vagy egy Vevő bármely lejárt adó-, társadalombiztosítási járulék vagy más hasonló fizetési kötelezettsége szabályszerű teljesítésével késedelembe esett, illetve az Ügyfél, Biztosítékot nyújtó harmadik személy vagy egy Vevő ellen felszámolási eljárást, illetve csődeljárást vagy végelszámolást kezdeményeznek, vagy a Faktor ésszerű megítélése szerint ilyen eljárás megindulása fenyeget, illetve az Ügyfél, vagy a Vevő a biztosítási jogviszony értelmében fizetésképtelenné válik;

(f)        Bármilyen olyan körülmény felmerül, amely a Faktor megítélése alapján alkalmas arra, hogy az Ügyfél vagy a Faktorszerződés vonatkozásában biztosítékot nyújtó személy pénzügyi, gazdasági vagy piaci helyzetét, illetve ezek várható alakulását jelentősen veszélyeztesse, illetve amely veszélyezteti az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó személy azon képességét, hogy a Faktorszerződésben, vagy a Biztosítékra vonatkozó szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesítse.

(g)       Bármely olyan szerződés alapján, amely az Ügyfélre vagy annak többségi tulajdonában lévő más gazdálkodó szervezetre, vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személyre fizetési kötelezettségvállalást tartalmaz, az Ügyfél vagy a biztosítékot nyújtó harmadik személy olyan szerződésszegést követ el, amely a Faktorszerződés teljesítését, a hozzá kapcsolódó Biztosítékok érvényesíthetőségét a Faktor megítélése szerint veszélyezteti;

(h)       Az Ügyfél a Faktor előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül eladja, átruházza, vagy megterheli bármely vagyonának (meglévő vagy jövőbeli jogainak, követeléseinek, bevételeinek, eszközeinek, ingó és ingatlan vagyontárgyainak, stb.) egészét vagy annak egy részét egy vagy több ügylettel, ide nem értve a mindennapi szokásos tevékenysége és üzletmenete körében történő vagyon elidegenítését, átruházását, illetve a jogszabály által alapított terheket és ügyleti biztosítékokat, feltéve, hogy ez utóbbiak nem veszélyeztetik, illetve nem veszélyeztethetik a Faktorszerződés alapján az Ügyfelet terhelő kötelezettségek maradéktalan teljesítését;

(i)        az Ügyfél harmadik személlyel szemben olyan fizetési kötelezettséget vállal, mely a Faktor megítélése szerint veszélyezteti a Faktorral szembeni kötelezettségei teljesítését;

(j)        Bármely biztosítéki szerződés bármilyen okból érvénytelenné válik, vagy az abban foglalt kötelezettségvállalások érvényesíthetősége, kikényszeríthetősége csökken, megszűnik vagy azokat nem teljesítik.

18.2     Amennyiben a jelen pontban meghatározott szerződésszegési események bekövetkezte / fennállta a Faktor megítélésén, mérlegelésén múlik, úgy a Faktor minden esetben a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének megfelelően, a körülmények által megengedett mértékben az Ügyfél érdekeit lehetőség szerint figyelembe véve jár el.

18.3     Szerződésszegési esemény bekövetkezése esetén a Faktor felszólítja az Ügyfelet az esedékes fizetési kötelezettség teljesítésére és / vagy az egyéb szerződésszegő magatartás és / vagy állapot megszüntetésére. Amennyiben a Faktor megítélése szerint a szerződésszegési esemény nem orvosolható, vagy a felszólításból adódó késedelem a Faktor számára hátrányos lenne, úgy a Faktor előzetes felszólítás nélkül is jogosult a Faktorszerződést azonnali hatállyal felmondani (a felmondásról a Faktor minden esetben írásban értesíti az Ügyfelet). A felmondás következtében a Faktornak a Faktorszerződés alapján fennálló kötelezettségei megszűnnek és a Faktor érvényesíti a Biztosítékot teljes egészében vagy részben, az Ügyfél és a biztosítékot nyújtó egyidejű értesítése mellett.

18.4     A Faktor azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél összes, a Faktorral szemben fennálló tartozása a felmondásra vonatkozó értesítés kézhezvételének napján lejárttá és esedékessé válik. A Faktor azonnali hatályú felmondása esetén a Faktor által nyújtott valamennyi előleg automatikusan a felmondással visszavonásra kerül és az Ügyfél köteles az előlegeket a Faktor javára visszafizetni.

18.5     Amennyiben egy adott Vevő részben, vagy egészben nem teljesíti fizetési kötelezettségét a követelés esedékessé válásától számított 60 napon belül akkor az adott Vevő vonatkozásában a Vevőlimit tekintetében felmondási esemény áll fenn és a Faktor az adott Vevő részére kibocsátott számlák megelőlegezésére nem köteles.

18.6     Amennyiben egy, vagy több szerződésszegési esemény egy adott Vevővel kapcsolatban következik be, akkor a Faktor jogosult írásban az adott Vevőre vonatkozó Vevőlimitet, vagy biztosítási limitet azonnali hatállyal felmondani. A Vevőlimit, vagy biztosítási limit felmondásáról szóló értesítés Ügyfél általi kézhezvételét követően keletkező követelésekkel kapcsolatban a Faktor előleget nem nyújt, illetve a vevői fizetéseket nem garantálja.

18.7     Amennyiben egy, vagy több szerződésszegési esemény egy adott Vevővel, vagy Követeléssel kapcsolatban következik be, akkor a Faktor jogosult az adott Vevővel, illetve követeléssel kapcsolatosan nyújtott előleget és járulékait visszakövetelni, azaz a megelőlegezéssel kapcsolatos finanszírozást felmondani.

18.8     A Faktor jogosult bármikor, írásban felmondani vagy csökkenteni (akár nulla összegre) egy adott Vevőre vonatkozó Vevőlimitet, vagy biztosítási limitet.

 1. Egyéb rendelkezések

19.1     Amennyiben a Faktor nem érvényesít valamely őt – a jogszabályok, vagy azok kiegészítéseként a Faktorszerződés alapján – megillető jogot, vagy ilyen jog gyakorlásával késlekedik, vagy azokat csak részben gyakorolja, ez nem jelenti azt, hogy a Faktor erről a jogáról lemond.

19.2     A Faktorszerződés – eltérő megállapodás hiányában – a Felek általi együttes aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a Faktorszerződést, akkor a hatályba lépés időpontja az utolsó aláírás napja.

19.3     Amennyiben a Faktorszerződésről idegen nyelvű példány is készül, akkor értelmezési vita esetén annak a magyar nyelvű változata az irányadó.

19.4     Az Üzletszabályzat rendelkezéseitől a Felek kölcsönös akarattal, írásban, így különösen, de nem kizárólagosan az egyedi Faktorszerződésben eltérhetnek. Az egyedi Faktorszerződés és a jelen Üzletszabályzat közötti eltérés esetén az egyedi faktorszerződésben foglalt rendelkezések az irányadók.

19.5     A Faktor által nyújtott előleg és járulékai, valamint az Ügyfél által fizetendő díjak és költségek mindenkori összegének megállapítása szempontjából a Faktor üzleti könyvei és kimutatásai az irányadóak, kivéve, ha azok bizonyíthatóan tévesek.

19.6     Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Faktornak indokolt esetben jogában áll, hogy önmaga, vagy megbízottja útján az általa szükségesnek tartott mértékben bármikor, az Ügyfél gazdasági tevékenységének zavarása nélkül Ügyfél vagyonát, nyilvántartásait és létesítményeit ellenőrizze. A Faktor (vagy megbízottja) jogosult arra, hogy az Ügyfél könyveibe, könyvelésébe, nyilvántartásaiba, szerződéseibe stb. bármikor betekinthessen, vagy az Ügyfélről külön engedély nélkül is információt kérjen, bírósági, hatósági irataiba az adott szerveknél betekinthessen. A Faktor az így rendelkezésre bocsátott adatokat jelen Üzletszabályzat 7. pontjában foglaltak betartásával kezeli.

19.7     Ügyfél beleegyezik abba, hogy a Faktor a Követeléseket harmadik személyre engedményezze (átruházza), valamint, hogy Faktor ebből a célból tárgyalásokat folytasson és a követelésekre vonatkozó valamennyi releváns információt, adatot és dokumentumot harmadik személynek kiszolgáltassa.

19.8     Amennyiben a Faktorszerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzésének. A Felek Faktorszerződéssel összefüggő jognyilatkozatai kizárólag írásban érvényesek.

19.9     Kiszervezett tevékenységek

A Faktor pénzügyi-, illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti. A kiszervezett tevékenységek körét és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolását az Üzletszabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza, melyet a Faktor a kiszervezett tevékenységek körének, illetve végzőjének változása esetén jogosult egyoldalúan módosítani. Nem minősül banktitok sérelmének a kiszervezett tevékenységet folytató szervezetnek a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges mértékben történő adatátadás.

 

Mellékletek:

 1. Kondíciós Lista
 2. Kiszervezett tevékenységek és ezen tevékenységeket végzők

 

K O N D Í C I Ó S   L I S T A

A Faktor ügyfeleinek nyújtott szolgáltatásaiért az alábbi díjakat és költségeket számolja fel, a megfelelő devizában):

 

HUF

EUR

USD

Szerződéskötési díj:

500 000

2 000

2 000

Szerződésmódosítási díj:

500 000

2 000

2 000

Faktordíj (a megvásárolt bruttó követelésre vetítve)

5%

5%

5%

Kamat (éves):

kamatbázis + 2-12%

kamatbázis + 2-12%

kamatbázis + 2-12%

Minimum faktordíj (éves):

360 000

1 440

1 500

Bevizsgálási díj belföldi vevők esetében (vevő/év):

25 000

100

100

Bevizsgálási díj külföldi vevők esetében (vevő/év):

40 000

125

125

Vevőlimit módosítási díj:

0,1%, min. 30 000, max. 100 000

0,1%, min. 120, max. 400

0,1%, min. 120, max. 400

Szállítói limit módosítási díj:

0,1%, min. 30 000, max. 100 000

0,1%, min. 120, max. 400

0,1%, min. 120, max. 400

Rendelkezésre tartási jutalék (éves):

2,2%

2,2%

2,2%

Biztosítási díj (havi):

0,6%

0,6%

0,6%

Bizonytalan státusú számlák díja (számlánként, havonta):

1 000

4

4

Készpénzkezelési díj (alkalmanként):

0,5%, min. 35 000

0,5%, min. 100

0,5%, min. 100

Átutalási költség/folyósítási jutalék Faktorszerződésben megjelölt bankszámlaszámra (utalásonként):

0,15%, min. 1 000

0,175%, min. 10

0,175%, min. 10

Átutalási költség/folyósítási jutalék Faktorszerződésben megjelölttől eltérő bankszámlaszámra (utalásonként):

0,15%, min. 1 000 +10 000

0,6%, min. 10+40

0,6%, min. 10+40

Átutalási költség/folyósítási jutalék T+0 értéknappal (utalásonként):

0,6%, min. 10

0,6%, min. 10

Eseti információs díj (kivonatonként):

5 000

25

25

Hitelkamat (éves):

30%

30%

30%

Faktoring-Net hozzáférési díj (havonta):

4 750

19

20

Cégkivonat-lekérési díj:

5 000

20

20

Extra utalási díj, amennyiben Ügyfél a Faktor napi ügymenetétől eltérő utalási időben kéri az utalást (utalásonként):

Átutalási költség/folyósítási jutalék + 10 000

Átutalási költség/folyósítási jutalék + 40

Átutalási költség/folyósítási jutalék + 40

Inkasszós díj (alkalmanként):

10 000

40

40

 

2. sz. melléklet

A KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK KÖRÉRŐL ÉS AZOK VÉGZŐIRŐL

 A MagNet Faktor Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám: Cg.01-10-049352, adószám: 25978221-2-42) által a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 68. §-a alapján kiszervezésre került tevékenyeségeinek köre és azok végzői:

1.) Az ügyfélnyilvántartó és számlavezetési rendszer szolgáltatáshoz felhasznált „Faktori” szoftverrendszerhez kapcsolódó szoftver-fejlesztési és támogatási szolgáltatást a Faktor az Interface számítástechnikai Kft-vel (székhely: 1039 Budapest, Árpád u. 64., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-465526) kötött keretszerződés keretében kiszervezte.

2.) A postázással kapcsolatos feladatok kezelését a Faktor a Business Post Kft-vel (1045 Budapest, Bécsi utca 30., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922562) kötött keretszerződés keretében kiszervezte.